Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρίθμ. 2/2019 Διακήρυξης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 02/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρ. πρωτ. 476/01.10.2019 Πρόσκλησης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 1/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα συμβουλευτικής - κατάρτισης - πιστοποίησης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2019