Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 1/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα συμβουλευτικής - κατάρτισης - πιστοποίησης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 5/2018
Γενική Ανακοίνωση Επικαιροποίηση στοιχείων καταλόγου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 05/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 04/2018
Υλοποίηση πράξης Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029464