Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Γενική Ανακοίνωση Μη λειτουργία των τηλεφωνικών συνδέσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Διαφήμιση σε Social Media» (σύμβαση 4 Έργου ΟΠΣ ΤΑ 5186096)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Διαφήμιση σε Social Media» (σύμβαση 9 του Έργου ΟΠΣ ΤΑ 5174739)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό ενίσχυσης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ΥΠΕΚΥΠ (Συστημικός α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.169012)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού για την πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού - Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, για την πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό σχεδιασμού Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας (Συστημικός α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.161252)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το σχεδιασμό Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Μετάθεσης της διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη «Διοικητική κωδικοποίηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης»
Υλοποίηση πράξης Οδηγός Εφαρμογής διενέργειας εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη «Διοικητική κωδικοποίηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης»
Υλοποίηση πράξης Ενημέρωση Ωφελουμένων - Φορτοεκφορτωτών και Παρόχων Κατάρτισης - Φορέων Πιστοποίησης
Υλοποίηση πράξης Ημερίδα στο πλαίσιο της Δράσης Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ορθή επανάληψη διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού για την Πράξη «Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την Πράξη «Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ανακοίνωση ως προς τον χρόνο υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
Πρόσκληση ΕΠΑ 2021-2025 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης (training voucher) της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ανακοίνωση για τη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας «Υποστήριξη στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση δαπανών»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ενημέρωση για ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης (voucher) και προγραμματισμός τμημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Υποβολή αιτημάτων για Συνεργαζόμενες Δομές στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης συγκρότησης οριστικού μητρώου παρόχων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης συγκρότησης προσωρινού μητρώου παρόχων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης συγκρότησης οριστικού μητρώου ωφελουμένων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης συγκρότησης προσωρινού μητρώου ωφελουμένων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Γενική Ανακοίνωση Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση 9/2020 «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
Γενική Ανακοίνωση Επικαιροποιήση διευκρινίσεων για την πρόσκληση 9/2020 «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρίθμ. 8/2020 Διακήρυξης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διευκρινίσεις για την πρόσκληση 9/2020 «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την Πράξη «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΤΕ)»
Γενική Ανακοίνωση Έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περίοδο 2021-2025
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία 02/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ενημέρωση δικαιούχων της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημοσίευση ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος των 600 ευρώ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διευκρινίσεις και τροποποίηση όρων στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2020 (2)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 και ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πληροφορίες προς Παρόχους Τηλεκατάρτισης και Παρόχους Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων: Οδηγίες προς ωφελούμενους για την υποβολή αιτήσεων
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διευκρίνιση για δικηγόρους - δικαιούχους του προγράμματος τηλεκατάρτισης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Μητρώα Παρόχων Τηλεκατάρτισης και Παρόχων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης Πρόσκλησης 2/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2020
Γενική Ανακοίνωση Κατακύρωση διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρίθμ. 2/2019 Διακήρυξης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης ΤΒ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης ΤΒ - 2
Πρόσκληση - Προκήρυξη Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 02/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρ. πρωτ. 476/01.10.2019 Πρόσκλησης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 1/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 5/2018
Γενική Ανακοίνωση Επικαιροποίηση στοιχείων καταλόγου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 05/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 02/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 04/2018
Υλοποίηση πράξης Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029464
Υλοποίηση πράξης Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003789
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 03/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 02/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 01/2017