Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ». Δημοσιεύθηκαν διευκρινίσεις.

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 01/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006484753 2020-03-27
ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ  90046-Ι, 90390
Προϋπολογισμός

Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Ι: Διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (216.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης)
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 4/5/2020 και ώρα 10:00 / Τροποποιήθηκε: 1/6/2020 και ώρα 10:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

8/5/2020 και ώρα 11:00 / Τροποποιήθηκε: 5/6/2020 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία