Αρμοδιότητες

  1. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων τους στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
  2. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
  3. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων  αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευόμενο φορέα.
  4. Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Ε.Π. σε συνεργασία με τη Μονάδα Α'.
  5. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση νέων Πράξεων/ Δράσεων αρμοδιότητάς της, την προτυποποίηση τευχών προσκλήσεων ενδιαφέροντος, καθώς και για την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου ή και τους εποπτευόμενους φορείς του. Προτείνει στην ΕΑΣ μέτρα απλούστευσης επί των διαδικασιών υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων/ Δράσεων, με στόχο την αποτροπή παρατυπιών και σφαλμάτων.
  6. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού.
  7. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
  8. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/ Δράσεις των τομέων του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
  9. Παρακολουθεί την εφαρμογή των Συστημικών Παρεμβάσεων 3 και 6 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση", διατυπώνει προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την παρακολούθηση και εφαρμογή τους, αξιολογεί την εφαρμογή τους και φροντίζει για τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Διατυπώνει προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή για τον επαναπροσδιορισμό της πορείας εφαρμογής των συστημικών παρεμβάσεων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Προϊσταμένη: Σοφία Λιάκου 
Στελέχη: Μπάμπης Φλώρος, Ρούσσου Άννα, Θάλεια Καρναβά