Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ (Μονάδες Β΄και Γ΄) υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις στο πλαίσιο:

  1. των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20:
    1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ
    2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
    3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
  2. του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΥΠ
  3. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ως δικαιούχος, ανέρχεται στο ποσό των 25.079.814,70 €.

Τα στοιχεία των Πράξεων παρατίθενται συνοπτικά ακολούθως.

 

ΕΣΠΑ

ΕΠΑνΕΚ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία")
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
1 Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων» 5007871 85.532,00 36 ΜΗΝΕΣ 057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 5728/712/Α3/07-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ69465ΧΙ8-157)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1991/Β3/409/26-03-2019 (ΑΔΑ: 660Κ465ΧΙ8-177)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2704/Β3/640/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣΝ46ΜΤΛΡ-0Ν9)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6250/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΖΙ46ΜΤΛΡ-ΔΙΒ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
2 Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών -  μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 5051556 8.432.152,00 45,19 ΜΗΝΕΣ 122 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1604/292/Α3/13-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ9Λ46ΜΤΛΡ-9ΧΨ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  2105/Β3/502/13-04-2020
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  6723/B3/1625/09-12-2020 (ΑΔΑ: 970K46ΜΤΛΡ-ΩΩΗ)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 451/28-01-2022  (ΑΔΑ: Ψ8Ε146ΜΤΛΡ-7Κ0)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
3 Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών 5007898 207.925,50 25 ΜΗΝΕΣ 057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4213/447/A3/06-09-2017 (ΑΔΑ: 75ΩΛ465ΧΙ8-ΝΟ2)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4100/Β3/987/25-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΙΒ8465ΧΙ8-ΒΑΨ)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2846/Β3/670/25-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡ746ΜΤΛΡ-ΣΣ9)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6339/Α3/1539/20-11-2020 (ΑΔΑ: 96Ε846ΜΤΛΡ-Ρ9Π)
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6763/22-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΥΨ46ΜΤΛΡ-5Β4)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
4 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία 5007872 383.160,00 73 ΜΗΝΕΣ 057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 78/3/Α3/09-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΕ5465ΧΙ8-ΡΒ9)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6537/B3/1568/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΜ46ΜΤΛΡ-Ω56)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
5 Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης
Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)
5060300 1.475.600,00  12 ΜΗΝΕΣ 073 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2750/580/Α3/19-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ4Μ46ΜΤΛΡ-Ψ4Τ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5274/05-10-2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΑΝΑΔ/ΕΔΒΜ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση")
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
6 Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) 5010995 1.648.161,40 63,42 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΔ27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1919/30-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4014/17-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΕΝ465ΧΙ8-ΦΨΤ)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 6797/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ5346ΜΤΛΡ-ΛΥ3)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3063/23-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΚΡ46ΜΤΛΡ-0Γ5)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
7 Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας-βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ 5055290 2.819.968,00 33 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΔ27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 741/23-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΙ46ΜΤΛΡ-ΤΞΓ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
8 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 5003789 1.275.133,80 77 ΜΗΝΕΣ ΤΒ02 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1045/20-1-2017 (ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 4639/7-9-2018 (ΑΔΑ:6ΠΛΚ465ΧΙ8-Θ7Τ)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5870/19-11-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΔΒ46ΜΤΛΡ-Δ41)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2259/08/06/2021 (ΑΔΑ: ΡΩΞΥ46ΜΤΛΡ-5Β4)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠ ΜΔΤ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ")
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
9 Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης 5114214 526.442,00 16 ΜΗΝΕΣ 03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  1669/01-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΦΖ46ΜΠΥΓ-ΟΞΣ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
10 Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΥΠ 5162201 125.240,00 12 ΜΗΝΕΣ 56 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09-05-2022 αρ. πρωτ. 143/04-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8Ε46ΜΤΛΡ-3ΔΕ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ ΕΠΑ 2021-2025
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
11 Υποστήριξη των διαδικασιών στελέχωσης της διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 5153443 37.200,00 19 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2023/13-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ9Φ46ΜΤΛΚ-Π47) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
12 Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού - Δημοσιότητα του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 5158863 2.237.200,00 19 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2148/29-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΗΡ46ΜΤΛΚ-ΡΚΜ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
13 Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεφωνικού κέντρου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 5158641 134.500,00 18,9 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2133/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤ746ΜΤΛΚ-ΞΞΝ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
14 Παροχή υπηρεσιών συντονιστή έργου στην προσωρινή διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) 5155015 37.200,00 18,9 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2076/17-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΝΤ46ΜΤΛΚ-ΣΩΒ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
15 SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων εξειδικευμένα ανά τομέα – Δράση 16913 5150455 74.400,00 7 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 132212/06-12-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΞΗ46ΜΤΛΡ-ΨΜΗ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
16 SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες –
Δράση 16913
5157226 1.240.000,00 24 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 156360/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΠ7Η-156)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 25145/23-02-2022 (ΑΔΑ: 6Χ01Η-ΝΧ5)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 55162/20-04-2022 (ΑΔΑ: 99ΧΗΗ-ΔΔΟ)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 77412/03-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΙΟΗ-ΡΗΒ)
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 87302/22-06-2022 (ΑΔΑ: 92Γ3Η-ΚΟ2)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
17 Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες - Δράση 16913 5174739 1.240.000,00 4 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 147166/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΠ8Η-6ΓΗ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
18 Επικοινωνία και Δημοσιότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης - Δράση 16747 5186096 3.100.000,00 14 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 150813/17-10-2022 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ