Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20:

Α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ

Β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ως δικαιούχος ανέρχεται στο ποσό των 44.620.504,52€

Αναλυτικά οι πράξεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρόσκληση Πρόοδος υλοποίησης
1 Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών 5007898 209.165,20 € 52 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057

Απόφαση Ένταξης: 4213/447/A3/06-09-2017 ΑΔΑ:75ΩΛ465ΧΙ8-ΝΟ2
1η Τροποποίηση: 4100/Β3/987/25-6-2019 (ΑΔΑ:ΨΙΒ8465ΧΙ8-ΒΑΨ)
2η Τροποποίηση: 2846/Β3/670/25-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡ746ΜΤΛΡ-ΣΣ9)
3η Τροποποίηση: 6339/B3/1539/20-11-2020 (ΑΔΑ: 96Ε846ΜΤΛΡ-Ρ9Π)

2 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 5007872 383.160,00 € 73 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057 Απόφαση Ένταξης: 78/3/A3/09-01-2018 ΑΔΑ:7ΘΕ5465ΧΙ8-ΡΒ9
Τροποποίηση: 6537/B3/1568/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΜ46ΜΤΛΡ-Ω56)
3 Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων» 5007871 84.912,00 € 48 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057

Απόφαση Ένταξης: 5728/712/A3/07-11-2017 ΑΔΑ:ΩΣ69465ΧΙ8-157
1η Τροποποίηση: 1991/Β3/409/26-3-2019 ΑΔΑ:660Κ465ΧΙ8-177
2η Τροποποίηση: 2704/Β3/640/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣΝ46ΜΤΛΡ-0Ν9)

4 Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 5023654 6.499.200,00 € 28 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 090 Απόφαση Ένταξης: 3839/1232/A3/28-06-2018 ΑΔΑ:ΩΦΨΓ465ΧΙ8-9ΒΞ
5 Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α κύκλος 5029464 29.064.544,52 € 27 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 094

Απόφαση Ένταξης: 6848/2293/Α3/25-10-2018 ΑΔΑ:6Θ03465ΧΙ8-ΖΟΒ

6 Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (συνδικαιούχος ΣΕΠΕ) 5010995 6.934.000 € 36 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ  ΑΝΑΔ027 Απόφαση Ένταξης 1919/30-3-2018 ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ
Αναμένεται απόφαση ένταξης για τον δικαιούχο ΣΕΠΕ
7 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5003789 1.147.172,00 € 48 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΤΒ02 Απόφαση Ένταξης: 1045/20-1-2017, ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ, Τροποποίηση: 4639/7-9-2018 ΑΔΑ:6ΠΛΚ465ΧΙ8-Θ7Τ