Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20:

Α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ

Β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ως δικαιούχος ανέρχεται στο ποσό των 46.634.515,17 €

Αναλυτικά οι πράξεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρόσκληση Πρόοδος υλοποίησης
1 Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών 5007898 207.925,50 € 52 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057

Απόφαση Ένταξης: 4213/447/A3/06-09-2017 ΑΔΑ:75ΩΛ465ΧΙ8-ΝΟ2
1η Τροποποίηση: 4100/Β3/987/25-6-2019 (ΑΔΑ:ΨΙΒ8465ΧΙ8-ΒΑΨ)
2η Τροποποίηση: 2846/Β3/670/25-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡ746ΜΤΛΡ-ΣΣ9)
3η Τροποποίηση: 6339/B3/1539/20-11-2020 (ΑΔΑ: 96Ε846ΜΤΛΡ-Ρ9Π)

2 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 5007872 383.160,00 € 73 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057 Απόφαση Ένταξης: 78/3/A3/09-01-2018 ΑΔΑ:7ΘΕ5465ΧΙ8-ΡΒ9
Τροποποίηση: 6537/B3/1568/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΜ46ΜΤΛΡ-Ω56)
3 Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων» 5007871 85.532,00 € 48 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057

Απόφαση Ένταξης: 5728/712/A3/07-11-2017 ΑΔΑ:ΩΣ69465ΧΙ8-157
1η Τροποποίηση: 1991/Β3/409/26-3-2019 ΑΔΑ:660Κ465ΧΙ8-177
2η Τροποποίηση: 2704/Β3/640/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣΝ46ΜΤΛΡ-0Ν9)

4 Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 5051556 9.765.497,75 € 44 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 122 Απόφαση Ένταξης: 1604/292/Α3/13-03-2020 ΑΔΑ: ΨΩ9Λ46ΜΤΛΡ-9ΧΨ
1η τροποποίηση: 2105/Β3/502/13-04-2020
2η τροποποίηση: 6723/B3/1625/09-12-2020 ΑΔΑ: 970Κ46ΜΤΛΡ-ΩΩΗ
5 Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α κύκλος 5029464 29.064.544,52 € 27 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 094

Απόφαση Ένταξης: 6848/2293/Α3/25-10-2018 ΑΔΑ:6Θ03465ΧΙ8-ΖΟΒ

6 Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) 5060300 1.496.000,00 € 20 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 73 Απόφαση ένταξης: 2750/580/Α3/19-05-2020 ΑΔΑ: ΩΔ4Μ46ΜΤΛΡ-Ψ4Τ
7 Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (συνδικαιούχος ΣΕΠΕ) 5010995 1.648.161,40 € 36 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ  ΑΝΑΔ027 Απόφαση Ένταξης 1919/30-3-2018 ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ
Αναμένεται απόφαση ένταξης για τον δικαιούχο ΣΕΠΕ
8 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5003789 1.163.726,00 € 78 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΤΒ02 Απόφαση Ένταξης: 1045/20-1-2017, ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ, Τροποποίηση: 4639/7-9-2018 ΑΔΑ:6ΠΛΚ465ΧΙ8-Θ7Τ
9 Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας-βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ 5055290 2.819.968,00 € 33 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΑΝΑΔ028 Απόφαση Ένταξης 741/23-02-2021 ΑΔΑ:Ψ4ΘΙ46ΜΤΛΡ-ΤΞΓ