Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» με τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών

Τίτλος της Πρόσκλησης Σύμβουλος υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Κωδικός Πρόσκλησης 146000 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4498/29.09.2021) με θέμα Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έκαστο Υπουργείο πρέπει να προσδιορίσει τους Φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και των Έργων αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσει για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα και επάρκεια αυτών ώστε να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν να εκτελούν στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα προταθούν σενάρια για τη λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης στο περιβάλλον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και θα προταθεί στη πολιτική ηγεσία η βέλτιστη λύση. Ακολούθως, θα προσδιορισθούν οι ροές και διαδικασίες της/των εν λόγω υπηρεσίας/υπηρεσιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου ο Φορέας/είς να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα στις διαχειριστικές του υποχρεώσεις.

Καταληκτική ημ/νία υποβολής 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Σχετικά αρχεία

 

Ανακοινώνεται η μετάθεση της διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη «Διοικητική  κωδικοποίηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης» ΟΠΣ (MIS): 5114214» Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Δημοσίευση ορθής επανάληψης, ως προς την παράγραφο 2.3.2, σελ. 31, "Μαθηματικός τύπος κατάταξης προσφορών", της διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το Υποέργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» στο πλαίσιο της Πράξης «Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5114214

Μετάβαση στη σελίδα της Πρόσκλησης

Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη «Διοικητική  κωδικοποίηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης» ΟΠΣ (MIS): 5114214» Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το Υποέργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» στο πλαίσιο της Πράξης «Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5114214.

Τίτλος της Πράξης Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5114214
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 1629
ΑΔΑΜ 21PROC009415967 2021-10-22
Προϋπολογισμός

424.550,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

526.442,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

79130000: Υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης και πιστοποίησης

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 29/11/2021 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

02/12/2021 και ώρα 10:30 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα Διοικητικής Κωδικοποίησης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των εργασιών που απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται η συγκέντρωση των διατάξεων, η πρόταση τυχόν ελλείψεων στην οριοθέτηση του περιεχομένου της Κωδικοποίησης, η θεματική κατάταξη, η ταξινόμηση και η διάρθρωση της ύλης, η κατάρτιση διαγράμματος, η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα, και η κατάρτιση πίνακα των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον.

Σχετικά αρχεία