Δημοσίευση Μητρώων Παρόχων Τηλεκατάρτισης και Παρόχων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης της Πρόσκλησης 2/2020 

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ)

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τους Παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης, καθώς και για τα αντικείμενα κατάρτισης στους ιστοτόπους των φορέων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Μητρώα.   

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Σκοπός του Προγράμματος είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

  1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και
  2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης θα παρέχουν αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου 1 και επιπέδου 2, που πληρούν τους όρους της παρούσας και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση θα υλοποιηθεί μεσω Ολοκληρωμένου Πληροροφοριακού Συστήματος Τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024. Τα δε σχήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά 17024, ή κατά ΕΟΠΠΕΠ, ή να διατίθενται διεθνώς (σε τουλάχιστον 20 χώρες).

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στη Δράση δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης».

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και, κατόπιν επιλογής του, πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος: α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης η οποία λόγω της εισόδου του στο πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, β) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€. Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 192.965.940,00€.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Email επικοινωνίας: prosklisi2_2020@mou.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Με την υπ' αρ. 293/4-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΓΤΟ46ΜΤΛΚ-ΘΑΤ), η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης λήγει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4/2020 και ώρα 15:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμίας

Εγκύκλιος Διευκρινίσεων 14011/245/2-4-2020

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
  • Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΟΣΤK

1. Ερωτ.: Ποια είναι τα αρχεία που αναρτά πάροχος ΟΣΤΚ στην αίτηση του

Απαντ.: Α)Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου : α) για  τη συμβατότητα της πλατφόρμας με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του παραρτήματος  ΧΙ της Πρόσκλησης και β) ότι τα αναρτημένα μαθήματα πληρούν τις ενότητες των μαθημάτων του παρατήματος ΙΧ της Πρόσκλησης

Β) Ανάρτηση των πιστοποιητικών της πλατφόρμας.

2. Ερωτ.: ΚΔΒΜ τύπου 2, που διαθέτει όλες τις υποδομές τηλεκπαίδευσης που περιγράφονται στην πρόσκληση πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις αλλά έχει προσφέρει στο παρελθόν εκπαιδευτικά προγράμματα τηλεκπαίδευσης μόνο σε 3 από τις θεματικές κατηγορίες που αναφέρονται, μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο παρόχων ΟΣΤΚ
Απαντ: Ο πάροχος ΟΣΤΚ πρέπει να διαθέτει πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του παραρτήματος ΧΙ της Πρόσκλησης και στην οποία να είναι αναρτημένα τουλάχιστον 7 από τα δέκα αντικείμενα κατάρτισης του παρατήματος ΙΧ 

3. Ερωτ.: Μπορεί ένα ΚΔΒΜ2 που διαθέτει Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης να συμμετέχει στην πρόσκληση Επιστήμονες – Ελ. Επαγγελματίες ως Φορέας Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης αλλά και ως Πάροχος Κατάρτισης;
Απαντ.: Μπορεί εάν θέλει να υποβάλλει δυο αιτήσεις, μία για πάροχο ΟΣΤΚ και μία για πάροχο κατάρτισης εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις καθενός μητρώου

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Ερωτ.: Πάροχος κατάρτισης διαθέτει παραρτήματα, πόσες αιτήσεις πρέπει να κάνει;

Απαντ: Υποβάλεται μία αίτηση ανά ΑΦΜ επιχείρησης και συμπληρώνεται ο αριθμός αδειοδότητησης. Η εφαρμογή ελέγχει ΑΦΜ με τον αριθμό αδειοδότησης του φορέα από το ΥΠΕΠΘ (ΕΟΠΕΠ - ΓΓΔΒΜ)

2. Ερωτ.: Έχει δικαίωμα αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, χωρίς πρόσβαση πλέον για ΑΜΕΑ (με συμμετοχή και εμπειρία σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις τύπου «Επιταγή κατάρτισης για ανέργους») να αιτηθεί την ένταξή του στους παρόχους κατάρτισης του παραπάνω προγράμματος;

Απαντ.: Εφόσον το Κέντρο διαθέτει αδειοδότηση εν ισχύ μπορεί να υποβάλλει αίτηση

3. Ερωτ.: Έχει υποβληθεί αίτηση παρόχου τηλεκατάρτισης αλλά δεν έχει επιστραφεί κάποιος αριθμός πρωτοκόλλου ή κάποιος άλλος κωδικός.

Απαντ: Μετά την υποβολή της αίτησης  παράγεται βεβαίωση επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει τις υποβληθείσες ή προσωρινές αιτήσεις μέσω της εφαρμογής.

4. Ερωτ.: Πάροχος τηλεκατάρτισης έχει τεθεί σε αναστολή μπορεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση;

Απαντ: Ναι, μπορεί να συμμετάσχει. Ανατρέξτε στην υπ.αριθμ. 14011/245/2.4.2020 Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ.

5. Ερωτ.: Μπορεί να γίνονται αποδεκτές σαρωμένες από τους ωφελούμενους εξουσιοδοτήσεις (χωρίς γνήσιο υπογραφής) καθώς η διακίνηση εγγράφων στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι ενδιαφερόμενοι για την ασφάλεια τους προτιμούν την ηλεκτρονική αποστολή. Επιπρόσθετα, η τυπική διαδικασία εξασφάλισης του γνήσιου της υπογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι εφικτή. 

Απαντ.: Εφόσον ο ωφελούμενος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, εγκεκριμένη από το gov.gr, υπογράφει την εξουσιοδότηση και την αποστέλλει στον πάροχο. Εάν δεν διαθέτει, ο ωφελούμενος υπογράφει την αίτηση και την αποστέλλει στον πάροχο σε μορφή  pdf ή σε οποιοδήποτε αρχείο εικόνας.

6. Ερωτ.: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, αφορούν επαγγελματίες ανεξάρτητα μορφωτικού επιπέδου ή πρέπει να είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Επίσης ο ΚΑΔ αφορά μόνο στην κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή και σε δευτερεύουσα;

Απαντ.: Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020:

7. Ερωτ: Ο εταίροι εταιρειών που διαθέτουν κύριο επιλέξιμο ΚΑΔ π.χ Ο.Ε, ΙΚΕ κτλ, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα;

Απάντ: Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρατήματος ΧΙ της Πρόσκλησης. Οι εταίροι εταιριών, εφόσον οι ίδιοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν, ιδίω ονόματι, ενεργούς ΚΑΔ οι οποίοι εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

8. Ερωτ: Επιχείρηση που διαθέτει κύριο ΚΑΔ 70.22.14.00 είναι στους εντασσόμενους ΚΑΔ; γιατί ο επιλέξιμος ΚΑΔ της εγκυκλίου είναι 70.22.14.

Απάντ: Ο ΚΑΔ 70.22.14.00 ταυτίζεται με τον ΚΑΔ 70.22.14. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

9. Ερωτ: Ο ΚΑΔ 86.90.12.01  "υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων" συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 2/2020, όμως οι αποκλειστικές νοσοκόμες δουλεύουν με ένα ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς, δεν έχουν έναρξη στην εφορία και η επίσημη απόδειξη που εκδίδουν τους την παρέχει το ΙΚΑ. Μπορούν να συμμετάσχουν στην  πρόσκληση 2/2020;

Απάντ.: Οι αποκλειστικές νοσοκόμες  μπορούν να συμμετάσχουν στην  πρόσκληση 2/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη του ΚΑΔ 86.90.12.01  "υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων" στην εφορία.

 

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005868404) Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ».

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 01/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006484753 2020-03-27
ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ  90046, 90390
Προϋπολογισμός

Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Ι: Διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (216.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης)
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 4/5/2020 και ώρα 10:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

8/5/2020 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθ. 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ 19PROC005959484 2019-12-4
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 71241000-9: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
Χρονική διάρκεια σύμβασης Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία