Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Τίτλος της Πρόσκλησης Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων
Κωδικός Πρόσκλησης 160073 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Προϋπολογισμός Σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (41.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: Πενήντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (50.840,00 €),
ΦΠΑ: Εννιά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (9.840,00 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων του νεοσυσταθέντος Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Καταληκτική ημ/νία υποβολής 03/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Σχετικά αρχεία