Σύμφωνα με την ΚΥΑ ίδρυσης, το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα. Η κατανομή των προβλεπόμενων στελεχών ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι: (α) είκοσι τρία (23) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) και (β) δύο (2) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Αυτή τη στιγμή, το δυναμικό της ΕΔ ΕΣΠΑ αριθμεί δέκα (10) στελέχη από τα οποία τα εφτά (9) είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένα (1) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προϊσταμένη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ είναι η Πηνελόπη Αγγελοπούλου.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας Α' είναι ο Παύλος Καρούσος. Στελέχη της Μονάδας A' είναι ο Γρηγόριος Αλεξάκης και η Πανωραία Ζαχαρή.

Προϊσταμένη της Μονάδας Β' είναι η Σοφία Λιάκου. Στελέχη της Μονάδας Β' είναι ο Μπάμπης Φλώρος, η Άννα Ρούσσου και η Θάλεια Καρναβά.

Στελέχη της Μονάδας Γ' είναι ο Νικόλαος Τόκας και η Όλγα Καραγεωργίου.

Σημ: Τα στελέχη αναφέρονται με τη σειρά ανάληψης υπηρεσίας.