Βάσει της με αριθμ.πρωτ. 96/30-03-2017(ΑΔΑ: ΩΦΠΝ465Θ1Ω-5ΨΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στον Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών  που τηρεί η Ε.Δ ΕΣΠΑ ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021, να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Μονάδα Γ, που διατηρεί τον κατάλογο.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Καταλόγου Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ στη διεύθυνση http://195.167.92.192:8880/.

 

Σχετικά αρχεία