Η δημοσιότητα των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Συγκεκριμένα,, στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με Κωδικό ΟΠΣ 5003789, προβλέπονται:

    • η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και ο σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιεί η ΕΔ στο ΕΣΠΑ
    • η παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής και δημοσιότητας των δράσεων
    • η διενέργεια ημερίδων για την ενημέρωση των ωφελουμένων των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών
    • η πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής των προγραμμάτων της Ε.Δ καθώς και η οργάνωση λοιπών ενεργειών δημοσιότητας

Ειδικότερες ενέργειες δημοσιότητας υλοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων στις οποίες είναι δικαιούχος η ΕΔ ΕΣΠΑ.