Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ βάσει των αρμοδιοτήτων που έχει από το ΦΕΚ σύστασής της ενεργεί ως δικαιούχος είτε ως φορέας πρότασης σε τρία Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020:

α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),

β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) και

γ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»  (ΕΠ ΜΔΤ).

 Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις πράξεις που υλοποιεί η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ως δικαιούχος θα βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για τις πράξεις που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι εποπτευόμενοι φορείς του για τις οποίες  η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ παρέχει υποστήριξη για την εξειδίκευση των αναγκών, την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και τον προγραμματισμό της υλοποίησης θα βρείτε εδώ.