Στο πλαίσιο των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με κωδικό ΟΠΣ 5003789 που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η Ε.Δ. ΕΣΠΑ τηρεί κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ) δημιουργήθηκε και τηρείται με την υπ’ αρ. 78/14-3-2017 Υπουργική Απόφαση.

Με την υπ’ αρ. 96/30-3-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ)

Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Επιτελικής Δομής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στις ειδικές φόρμες τα στοιχεία τους και επιλέγουν μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες/υποκατηγορίες του καταλόγου στις οποίες επιθυμούν να εγγραφούν. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφορτώνονται σε ψηφιακή μορφή στο σύστημα υποβολής αίτησης.

Στο τέλος της διαδικασίας οι αιτούντες εκτυπώνουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα με τα στοιχεία τους, τις επιλογές τους από τις κατηγορίες και υποκατηγορίες του Καταλόγου και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν αποτελούν γνήσια ψηφιακά αντίγραφα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που εκτυπώθηκε από το σύστημα, υπογεγραμμένης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Διεύθυνση:  Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, Κοραή 4, 4ος Όροφος, 105 64 Αθήνα.

 

Αποφάσεις ένταξης φυσικών και νομικών προσώπων στον Κατάλογο