Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, για την πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)»

Τίτλος της Πρόσκλησης Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)
Κωδικός Πρόσκλησης 169012 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Προϋπολογισμός Εκατό εικοσιπέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (125.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν μία χιλιάδες ευρώ (101.000,00€), ΦΠΑ : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (24.240,00€))
Αντικείμενο Πρόσκλησης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προτυποποίηση διαδικασιών, η ενημέρωση του προσωπικού, η εκπόνηση κώδικα καλής συμπεριφοράς, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή των διαδικασιών και των εργαλείων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΥΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).
Καταληκτική ημ/νία υποβολής Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, και ώρα 12:00
Σχετικά αρχεία

 

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό σχεδιασμού Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 161252. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στην ενότητα Σχετικά αρχεία στη σελίδα της Διακήρυξης.

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Τίτλος της Πρόσκλησης Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων
Κωδικός Πρόσκλησης 160073 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Προϋπολογισμός Σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (41.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: Πενήντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (50.840,00 €),
ΦΠΑ: Εννιά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (9.840,00 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων του νεοσυσταθέντος Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Καταληκτική ημ/νία υποβολής 03/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Σχετικά αρχεία

 

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την ενημέρωση του κοινού»

Τίτλος της Πρόσκλησης Διαφήμιση σε διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Κωδικός Πρόσκλησης 161252 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Δράση 1: Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου μέσων (digital media plan) για το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικών banners για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δράση 3: Διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης & διαφημιστικών καμπανιών
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Σχετικά αρχεία

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» με τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών

Τίτλος της Πρόσκλησης Σύμβουλος υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Κωδικός Πρόσκλησης 146000 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4498/29.09.2021) με θέμα Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έκαστο Υπουργείο πρέπει να προσδιορίσει τους Φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και των Έργων αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσει για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα και επάρκεια αυτών ώστε να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν να εκτελούν στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα προταθούν σενάρια για τη λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης στο περιβάλλον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και θα προταθεί στη πολιτική ηγεσία η βέλτιστη λύση. Ακολούθως, θα προσδιορισθούν οι ροές και διαδικασίες της/των εν λόγω υπηρεσίας/υπηρεσιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου ο Φορέας/είς να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα στις διαχειριστικές του υποχρεώσεις.

Καταληκτική ημ/νία υποβολής 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Σχετικά αρχεία