Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το Υποέργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» στο πλαίσιο της Πράξης «Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5114214.

Τίτλος της Πράξης Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5114214
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 1629
ΑΔΑΜ 21PROC009415967 2021-10-22
Προϋπολογισμός

424.550,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

526.442,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

79130000: Υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης και πιστοποίησης

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 29/11/2021 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

02/12/2021 και ώρα 10:30 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα Διοικητικής Κωδικοποίησης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των εργασιών που απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται η συγκέντρωση των διατάξεων, η πρόταση τυχόν ελλείψεων στην οριοθέτηση του περιεχομένου της Κωδικοποίησης, η θεματική κατάταξη, η ταξινόμηση και η διάρθρωση της ύλης, η κατάρτιση διαγράμματος, η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα, και η κατάρτιση πίνακα των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον.

Σχετικά αρχεία