Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθρου 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ  19PROC005959882 2019-12-04
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 79411000: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
Χρονική διάρκεια σύμβασης Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία

 


 

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων και έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών", στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το Υποέργο 2 με τίτλο: "Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898, που συγχρηματοδείται από το "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ".

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών».

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια: «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Τίτλος της Πράξης «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, MIS 5010995
Αρ. Διακ. 02/2019
ΑΔΑΜ  19PROC005868404 2019-11-18
Προϋπολογισμός Εκατόν εννενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (193.540,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ,
30216110-0: Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής,
30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές
Χρονική διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

20/12/2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 476/01.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.