Διευκρίνιση για δικηγόρους - δικαιούχους του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. 

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν μόνο το ανωτέρω στοιχείο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .

   

Δημοσίευση Μητρώων Παρόχων Τηλεκατάρτισης και Παρόχων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης της Πρόσκλησης 2/2020 

Σύζευξη Παρόχων κατάρτισης - ΟΣΚΤ

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ)

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τους Παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης, καθώς και για τα αντικείμενα κατάρτισης στους ιστοτόπους των φορέων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Μητρώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καλούνται οι πάροχοι κατάρτισης του μητρώου που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 305/6-4-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Ε246ΜΤΛΚ-ΧΙ6) Απόφαση να δηλώσουν στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr την Πέμπτη 9/4 και από τις 15:00 έως στις 21:00 τη σύζευξη τους με εγκεκριμένο/ους πάροχο/ους ΟΣΤΚ  της υπ. αριθμ. πρωτ. 306/6-4-2020 (ΑΔΑ: 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ) και τα αντικείμενα κατάρτισής που προσφέρουν, καθώς και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα του κεφαλαίου 7 της Πρόσκλησης 2/2020. Οι ωφελούμενοι καθώς και οι εξουσιοδοτούμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα (είτε με την διαδικασία Α είτε με τη διαδικασία Β αντιστοίχως) την Πέμπτη 9/4 από τις 21:30 και μετά.

   

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005868404) Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ». Δημοσιεύθηκαν διευκρινίσεις.

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 01/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006484753 2020-03-27
ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ  90046-Ι, 90390
Προϋπολογισμός

Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Ι: Διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (216.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης)
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 4/5/2020 και ώρα 10:00 / Τροποποιήθηκε: 1/6/2020 και ώρα 10:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

8/5/2020 και ώρα 11:00 / Τροποποιήθηκε: 5/6/2020 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθ. 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ 19PROC005959484 2019-12-4
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 71241000-9: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
Χρονική διάρκεια σύμβασης Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία