Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση διαδικασιών, οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία/υποστήριξη του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών

Τίτλος της Πράξης Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών και συμφιλιωτικών διαδικασιών
Αρ. Διακ. 02/2018
ΑΔΑΜ 18PROC002952250 2018-04-17
Προϋπολογισμός Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (111.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 16:00
ΕΛΗΞΕ
Σχετικά αρχεία

Δημιουργία εφαρμογής για την καταχώριση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του ΥΠΕΚΑΑ, των ωρών εργασίας, της υπερεργασίας και νόμιμης κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

Τίτλος της Πράξης  Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Αρ. Διακ. 01/2017
ΑΔΑΜ 17PROC002159076 2017-10-27
Προϋπολογισμός Eβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (79.800,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ (98.952,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00
ΕΛΗΞΕ
Σχετικά αρχεία