Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαλειτουργικότητα δεδομένων των Πληροφορικών Συστημάτων του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων φορέων».             

Τίτλος της Πράξης «Διαλειτουργικότητα δεδομένων των Πληροφορικών Συστημάτων του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων φορέων» MIS 5010995
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007558058 2020-10-29
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  97961
Προϋπολογισμός

Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (124.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72212211-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δέκα(10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/11/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

04/12/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη Γενικών Μητρώων στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4635/2019» στο πλαίσιο του ΥΠ3 της Πράξης: «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007898. 

Τίτλος της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» MIS 5007898
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007288639 2020-09-10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  
Προϋπολογισμός

Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72200000-7: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

Χρονική διάρκεια σύμβασης Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/9/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

1/10/2020 και ώρα 10:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Ενημέρωση δικαιούχων της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ. Αποπληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ ότι η αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία και με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: ««Μελέτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση των διαδικασιών και διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας για την Υγεία και Ασφάλεια» και «Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών». 

Τίτλος της Πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 02/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006707375 2020-05-14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 62773
Προϋπολογισμός

Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (167.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

79930000-2 (Ειδικές υπηρεσίες μελετών)

72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού)

Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 15/6/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

19/6/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων (600 €) ευρώ στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες

ΚΥΑ Οικονομικής Ενίσχυσης - Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.