Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία και με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: ««Μελέτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση των διαδικασιών και διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας για την Υγεία και Ασφάλεια» και «Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών». 

Τίτλος της Πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 02/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006707375 2020-05-14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 62773
Προϋπολογισμός

Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (167.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

79930000-2 (Ειδικές υπηρεσίες μελετών)

72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού)

Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 15/6/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

19/6/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία