Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη Γενικών Μητρώων στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4635/2019» στο πλαίσιο του ΥΠ3 της Πράξης: «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007898. 

Τίτλος της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» MIS 5007898
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007288639 2020-09-10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  
Προϋπολογισμός

Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72200000-7: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

Χρονική διάρκεια σύμβασης Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/9/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

1/10/2020 και ώρα 10:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία