Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθρου 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ  19PROC005959882 2019-12-04
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 79411000: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
Χρονική διάρκεια σύμβασης Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία