Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005868404) Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.