Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθ. 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ 19PROC005959484 2019-12-4
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 71241000-9: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
Χρονική διάρκεια σύμβασης Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία