Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την ενημέρωση του κοινού»

Τίτλος της Πρόσκλησης Διαφήμιση σε διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Κωδικός Πρόσκλησης 161252 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Δράση 1: Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου μέσων (digital media plan) για το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικών banners για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δράση 3: Διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης & διαφημιστικών καμπανιών
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Σχετικά αρχεία