Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού - Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»

Τίτλος της Διακήρυξης Δράσεις δημοσιότητας ΤΕΚΑ
Κωδικός Διακήρυξης 168526 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Προϋπολογισμός Ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.774.193,55 €) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο Πρόσκλησης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και δημοσιότητας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 14/09/2022, ώρα: 12:00
Σχετικά αρχεία