Οδηγός Εφαρμογής διενέργειας εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης φορτοεκφορτωτών λιμένα – ξηράς, αναρτώνται επικαιροποιημένες εκδόσεις: