Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατακυρώθηκαν οι ακόλουθοι διαγωνισμοί στο πλαίσιο της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789

  • "Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ». Η Απόφαση κατακύρωσης εδώ. Περισσότερα για τον διαγωνισμό εδώ.
  • «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027». Η Απόφαση κατακύρωσης εδώ. Περισσότερα για τον διαγωνισμό εδώ.