Εκδόθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης  « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με κωδ. ΟΠΣ 5003789 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση εδώ.