Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις»,

Τίτλος της Πράξης Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία, MIS 5007872
Αρ. Διακ. 05/2018
ΑΔΑΜ  18PROC004113500 2018-12-03
Προϋπολογισμός Eκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.032,25 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ ευρώ (209.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία