Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Αναβάθμιση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την κάλυψη νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας» και «Αναβάθμιση υποδομών ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»,

Τίτλος της Πράξης Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), MIS 5010995
Αρ. Διακ. 04/2018
ΑΔΑΜ  18PROC003905881 2018-10-26
Προϋπολογισμός Tετρακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (402.112,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (498.620,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Eπτά (07) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00
Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία