Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιθεωρητών ΣΕΠΕ». 

Τίτλος της Πράξης «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιθεωρητών ΣΕΠΕ» MIS 5010995
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007630053 2020-11-11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  97960
Προϋπολογισμός

Διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Τριακόσιες είκοσι δύο τετρακόσια χιλιάδες ευρώ (322.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Χρονική διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 14/12/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

18/12/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία