Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για την κατάργηση της Πρόσκλησης 2/2020 και για την ανάκληση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 

Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ)

Ανάκληση των Υ.Α. α) με αριθμ. πρωτ. 306/06-04-2020 και τίτλο «Συγκρότηση Μητρώου Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)» και β) με αριθμ. πρωτ. 305/06-04-2020 και τίτλο «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης»